Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenie „KWANTOWA ALCHEMIA”

I. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie sprzedaży biletów na wydarzenie „KWANTOWA
ALCHEMIA” mają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów na Wydarzenie;

2. Organizator – spółka pod firmą MEVLANA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58,
01-625 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem
0000790615, NIP: 521384642,7 REGON: 381740492;

3. Wydarzenie – wydarzenie o charakterze edukacyjno – rozrywkowym organizowane przez
Organizatora pod nazwą „KWANTOWA ALCHEMIA” które odbędzie się w dniu 17 września 2022 r. na
terenie Obiektu;

4. Obiekt – Sound Garden Hotel położony przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa;

5. Regulamin Wydarzenia – dokument sporządzony przez Organizatora określający oczekiwane
normy postępowania Uczestników Wydarzenia w trakcie trwania Wydarzenia na terenie Obiektu;

6. Regulamin Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający
zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia w trakcie trwania Wydarzenia na terenie Obiektu
dostępny na stronie Organizatora lub stronie Obiektu;

7. Bilet – nośnik prawa umożliwiający Uczestnikowi Wydarzenia wzięcie udziału w Wydarzeniu;

8. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;

9. Klient – osoba prawna, fizyczna (w tym Konsument) potencjalnie zainteresowana zakupem Biletu;

10. Uczestnik Wydarzenia – osoba prawna, osoba fizyczna (w tym Konsument) która nabyła za
pośrednictwem Serwisu Organizatora Bilet na Wydarzenie;

11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

12. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Klientowi lub Uczestnikowi Wydarzenia drogą
mailową pod adresem hello@bartekindygo.com

13. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
zm.);

14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U.
2014 poz.827 ze zm.);

15. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000);

16. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie
www.bilety.bartekindygo.com umożliwiający Uczestnikowi nabycie Biletu na Wydarzenie;

17. System Płatności – obsługę szybkich i bezpiecznych płatności zapewniają PayU oraz PayPal za
pośrednictwem której dokonywane są płatności elektroniczne na rzecz Organizatora. Podmiotem
świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami są PayU S.A. oraz PayPal (Europe)
S.à r.l. et Cie, S.C.A. przy czym dostępnymi formami płatności są następujące karty płatnicze: Visa,
Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.;

18. Serwis Organizatora – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Biletów udostępniony przez
Organizatora na stronie www.bilety.bartekindygo.com umożliwiający obsługę procesu składania
zamówień, sprzedaży, oraz dystrybucji.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy procesu składania zamówień, sprzedaży i dystrybucji Biletów na
Wydarzenie, dokonywanej za pośrednictwem Serwisu Organizatora znajdującego się na stronie
internetowej www.bilety.bartekindygo.com

2. Serwis Organizatora umożliwia zakup Biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane
Bilety w momencie ich zakupu, poprzez PayU S.A. oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. przy czym
dostępnymi formami płatności są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard,
MasterCard Electronic, Maestro.;

3. Złożenie zamówienia przez Uczestnika Wydarzenia na zakup Biletów jest jednoznaczne z
zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Wydarzenia i ich akceptacją przez
Uczestnika Wydarzenia, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika
Wydarzenia regulaminu dokonywania płatności elektronicznych za pośrednictwem PayU S.A. oraz
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

4. Organizator zakłada, że Uczestnik Wydarzenia podaje w Formularzu Zamówienia wszelkie
informacje prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki
nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą
wypełnienia Formularza Zamówienia (podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania
usługi sprzedaży Biletu) ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik Wydarzenia.

5. W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej
www.bilety.bartekindygo.com i na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących na zakupione Bilety nie są wystawiane paragony. Na życzenie Uczestnika Wydarzenia
możliwe jest wystawienie przez Organizatora faktury VAT.

III. ZAMÓWIENIE BILETU

1. W celu złożenia zamówienia i nabycia Biletu w Serwisie Organizatora Klient winien
uzupełnić Formularz Zamówienia wskazując:
a)imię i nazwisko;
b)adres e-mail do korespondencji;
c)nazwę firmy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację (w przypadku zamiaru
otrzymania faktury VAT);
d)numer telefonu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta (Uczestnika
Wydarzenia) danych do Serwisu Organizatora lub za zmianę danych w Serwisie Organizatora przez
Klienta (Uczestnika Wydarzenia), w szczególności danych identyfikacyjnych. W przypadku, gdyby

Uczestnik Wydarzenia zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia,
powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

3. Klient obowiązany jest wybrać kategorię Biletu zgodnie z ofertą zaproponowaną przez
Organizatora.

4. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych
identyfikacyjnych z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu w ramach
wypełnionego Formularza Wydarzenia.

5. Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie przez cały czas jego trwania tj. dnia 17.09.2022 r.

6. W przypadku złożenia zamówienia, Bilet w postaci kodu QR jest przesyłany Uczestnikowi
Wydarzenia tego samego dnia po dokonaniu płatności, na adres e-mail podany przy składaniu
zamówienia w Formularzu Zamówienia. W przypadku zakupu biletu on-line na wydarzenie, link do
wydarzenia jest wysyłany najpóźniej do 48h przed wydarzeniem.
7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

IV. PŁATNOŚCI
1. Klient dokonuje płatności za Bilet za pośrednictwem Systemu Płatności PayU, Systemu Płatności
PayPal.

2. Klient przed zakupem Biletu jest obowiązany zapoznać się z regulaminem Systemu Płatności PayU
(https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/TC_of_the_PayU_System_pl.pdf)
lub PayPal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full) za pośrednictwem
której dokonywane są płatności elektroniczne na rzecz Organizatora.
3. Ceny Biletów na Wydarzenie podane na stronie www.bilety.bartekindygo.com są cenami brutto
(zawierają podatek VAT).

4. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zakupu Biletu zostaje
automatycznie anulowane. Klient (Uczestnik Wydarzenia) powinien dokonać dokładnego
sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji zakupu
Biletu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych
danych w Formularzu Zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania
zakupu Biletu przez Uczestnika Wydarzenia.

V. WSTĘP NA WYDARZENIE
1. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy po okazaniu personelowi Organizatora zakupionego Biletu (kod
QR) i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Uczestnika Wydarzenia zamieszczonych na
Bilecie.

2. Uczestnik Wydarzenia po okazaniu personelowi Organizatora ważnego Biletu otrzymuje opaskę
umożliwiającą uczestnictwo w Wydarzeniu.

3. Otrzymanie opaski upoważnia Uczestnika Wydarzenia do uczestnictwa w całym Wydarzeniu.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez Uczestnika Wydarzenia otrzymanej opaski
Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 zł za wydanie nowej opaski.

VI. REKLAMACJE

1. Klientowi (Uczestnikowi Wydarzenia) przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Organizatora. Do reklamacji należy dołączyć opis
zaistniałej sytuacji.

2. Reklamacja złożona bez udokumentowania faktu skorzystania z Serwisu Organizatora i dokonania
zapłaty nie podlega rozpatrzeniu.

3. Reklamacja rozpatrywane będą drogą elektroniczną poprzez adres hello@bartekindygo.com, z
zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie chyba, że okoliczności mogące mieć wpływ na jej
rozpatrzenie wymagają od Organizatora dokonania dodatkowych czynności.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Serwisu Organizatora. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Serwisu Organizatora,
która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które
znajdowały się poza kontrolą Organizatora (siła wyższa).

2. Jeżeli Wydarzenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w
szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z
powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń Wydarzenie może zostać przeniesione na
inny termin.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie
wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego Wydarzenia na niewłaściwy adres
email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.

4. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do zwrotu należności za
opłacony Bilet.

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku,
utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.

6. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących
na Wydarzeniu oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.

7. Organizator nie odpowiada za należyte działanie Systemu Płatności PayU, oraz Systemu Płatności
PayPal.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Wydarzeniem są
i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkowania w Wydarzeniu
żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszone na Uczestnika Wydarzenia.

2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi Wydarzenia mogą być przez niego
wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać
materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność
Organizatora lub osób trzecich.

IX. ZWROT BILETU

1. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny za Bilet (odstąpienia od
umowy sprzedaży) wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia zgodnie z
treścią art. 38 ust. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

2. W przypadku odwołania Wydarzenia Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez
Organizatora Wydarzenia o odwołaniu a Uczestnik powiadomi Organizatora drogą mailową na adres
hello@bartekindygo.com, podając informacje o chęci zwrotu Biletu i dane niezbędne do wykonania
przelewu bankowego ze zwrotem pieniędzy. Organizator Wydarzenia dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Od momentu otrzymania
wiadomości mailowej, że środki zostały przekazane do zwrotu, Organizator ma 14 dni roboczych na
dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od PayU lub PayPal
środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki.

3. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zostanie niezwłocznie
poinformowany przez Organizatora o nowej dacie, a Uczestnik ma prawo powiadomić Organizatora
drogą mailową na adres hello@bartekindygo.com, w terminie 7 dni roboczych podając informację o
chęci zwrotu Biletu i dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego ze zwrotem pieniędzy.
Organizator Wydarzenia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami. Od momentu otrzymania wiadomości mailowej, że środki zostały
przekazane do zwrotu, Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W
przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od PayU lub PayPal środków na dokonanie zwrotu, termin
dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki PayU lub PayPal.

X. DANE OSOBOWE

1. Dokonując zakupu Biletu, Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych MEVLANA sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

2. W wypadku, kiedy zakup Biletu wymaga podania przez Uczestnika Wydarzenia określonych
danych, Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych,
zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy
i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik
Wydarzenia.

3. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak
również do ich poprawiania i uaktualniania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest MEVLANA sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

5. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i
zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Organizatora stanowi jednoznaczną zgodę Uczestnika
Wydarzenia na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Organizatora, a Klienci
(Uczestnicy Wydarzenia) otrzymują informację o zmianach poprzez informację umieszczoną na
stronie www.bartekindygo.com/kwantowa-alchemia. Do zakupów Biletów dokonanych przed zmianą
niniejszego Regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy Regulaminu.

2. Sprzedaż szkoleń, innych usług i towarów realizowana podczas Wydarzenia regulowana będzie
odrębnymi regulaminami, które udostępniane będą Użytkownikom w trakcie prowadzenia ich
sprzedaży.
3. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez
wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Klientem (Uczestnikiem Wydarzenia) będą poddane
do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

6. Klient (Uczestnik Wydarzenia) będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że posiada
możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na
podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr
50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do
ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
ww.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.